Školská rada

 • Dle zákona č. 561/2004 Sb., §§ 167 a 168 ) je školská rada povinný orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 • Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád.
 • Funkční období členů školské rady je tři roky.
 • Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
 • Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 • Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
 • Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Činnosti školské rady:

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Členové školské rady:

Za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů:

Bc. Pavel Šmarda

Mgr. Veronika Kubištová Jobová

Hana Kaderková

Za pedagogické pracovníky:

Jitka Zoubková

Bc. Milan Veselý

JUDr. Vítězslav Grénar

Za zřizovatele:

Mgr. Jiří Horníček

Ing. Jaromíra Vítková

Martin Staněk

Nadační fond při SŠ André Citroëna Boskovice

Účel nadačního fondu:

 1. Všestranný rozvoj a modernizace výchovně vzdělávacího procesu, uplatňování mezinárodních zkušeností z této oblasti.
 2. Rozvoj duchovních hodnot žáků a pracovníků střední školy, aktivní účast na ochraně a tvorbě řádného životního prostředí.
 3. Propagace Střední školy André Citroëna Boskovice, příspěvkové organizace.

Především příspěvky Nadačního fondu umožňují financování žáků na školních soutěžích a k udělování odměn na konci školního roku.

Kontaktní údaje

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČO: 00056324
+420 516 426 200