Good School for the 21st century / Dobrá škola pre 21. storočie

Název projektu: Good School for the 21st century (Dobrá škola pre 21. storočie)

Program: Erasmus+

Klíčová akce: Projekty spolupráce - partnerství škol (School exchange partnerships) – KA 2

Realizace projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Koordinátor: Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice, Slovenská republika

Rozpočet projektu (SŠ André Citroëna): 23 070 EUR / 580 000 Kč

Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA229-046333_3

logo bar 

Popis projektu:

Projekt partnerství škol bude trvat 2 roky a bude zaměřený na výměnu zkušeností a rozvoj klíčových kompetencí cílových skupin žáků, pedagogů a manažerů školy pro 21. století. Partnerství budou tvořit školy z Polska, Česka, Maďarska, Slovinska, Turecka a koordinátorem bude slovenská škola, která je zároveň i naší partnerskou Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice.

Naplánovaných je 6 projektových střetnutí, kterých se budou zúčastňovat všechny cílové skupiny projektu.

Žáci a učitelé budou mít z projektu uhrazené veškeré náklady související s jejich zahraničním pobytem. Kromě dvoučlenného pedagogického doprovodu, se předpokládá účast i 4 žáků. Délka pobytu v zahraničí bude cca 3 noci.

Projekt reaguje na aktuální potřebu změny obsahu a forem výuky v souladu s potřebami a životním stylem mladých lidí. Nabízí studentům, pedagogům a manažerům škol mezinárodní vzdělávací zkušenosti a rozvíjí jejich kompetence potřebé pro pracovní a společenský život. Projekt podporuje zahraniční mobility jako jedinečný zdroj osobních zkušeností.
Zaměření aktivit projektu rozšiřuje tradiční obsah vzdělávání o nová aktuální témata jako je globální pohled na svět, sociální, personální a komunikační kompetence, ekologická, občanská digitální, mediální, technická gramotnost, zdravý životní styl a rozvíjí chybějící zručnosti a kompetence mládeže, zejména kritické myslení a tvořivé řešení problémů, týmovou práci, kooperaci a multikulturalizmus.
Úlohy v projektu jsou naplánované pro žáky, pedagogy a také manažery škol a budou se prezentovat a realizovat během projektových setkání.


Žáci připraví následující tématické prezentace, na které budou navazovat workshopy:
1. Vítejte v našem městě a škole
2. Evropský rok kulturního dědictví
3. Ahoj! Sobota plná nápadů
4. Životní prostředí v okolí naší školy
5. Já jsem dobrovolník. A ty?
6. ICT - náš pomocník nebo nepřítel?
7. Závislosti mladých lidí

Učitelé a manažeři škol připraví prezentace v následujících tématických blocích:
1. Řízení školy
2. Kurikulum
3. Rozvoj žáků a učitelů
4. Sociální klima školy

Účast v projektu předpokládá široký dopad a dlouhodobé přínosy pro všechny účastníky, stejně jako pro širší komunitu.

Pro žáky zejména získání nových vědomostí, zručností a kompetencí, jejich sdílení s vrstevníky, zdokonalení se v angličtině, toleranci ke kultůrní různorodosti, zkušenosti z mezinárodních projektových aktivit, růst motivace ke studiu, účast v projektě jako benefit a přidaná hodnota ke studiu.
Pro učitele zejména osobní růst, získání nových materiálů a zkušeností, implementace vhodných metodi a postupů do vlastního vyučování, zkvalitnění interakce učitel - žák.
Pro manažery školy zejména růst kapacity pro modernizaci a internacionalizaci školy, rozšíření sítě partnerů v zahraníčí, inovace kurikula a růst kvality vyučování, nové zkušenosti s tvorbou a realizací evropských projektů, zlepšení image a postavení školy v konkurenčním prostředí, zvýšení zájmu žáků ZŠ o studium na škole.

Realizace projektu:

1. partnerské setkání - Ruda Slaska (PL), 20. - 24. 11. 2018

Worshopy pro žáky: Welcome to our town and school, European Year of Cultural Heritage in our Country, Patriotism once and today, UNESCO puzzle, European tour through partner countries

Článek o průběhu zahraniční stáže od studentů Martina U. a Michala G.:

Dne 20. listopadu se vydala skupina čtyř žáků a dvou pedagogů v rámci projektu Evropské unie s názvem Good School for the 21st Century na sraz středních škol do Rudé Śląsky v Polsku. Srazu se účastnilo šest škol ze šesti zemí – z Česka, Slovenska, Slovinska, Polska, Turecka a Maďarska. Každá škola bude postupně hostit jeden sraz ve svém městě. Polské město v aglomeraci Slezska pořádalo první setkání, druhé je naplánováno na 4. března 2019 do Istanbulu.

Cílem projektu je zlepšení úrovně angličtiny žáků, navázání kontaktů a nabytí hodnotných zkušeností.

První den žáci ze všech šesti zemí představovali své prezentace na různá témata – Evropský rok kultury, moje město nebo moje škola. Následoval popis cesty z Boskovic do Rudé Śląsky. Den zakončila ukázka polských lidových tanců ve spolupráci s žáky místní školy, při které si všichni mohli tance sami vyzkoušet. Druhý den se nesl ve znamení národních hrdinů jednotlivých zemí, český tým si pro prezentaci vybral T. G. Masaryka. Následoval workshop, kde studenti poznávali památky. Navštívili také radnici a mnoho zajímavých míst.

Těšíme se na další sraz v Istanbulu.

2. partnerské setkání - Istanbul (TR), 5. - 9. 3. 2019

Ústředním tématem druhého partnerského setkání byla v případě studentů diskuse o trávení volného času mladých a v případě učitelů rozvoj a průběžná aktualizace výukových metod (motivace ke studiu, historické souvislosti daného regionu, interaktivní výuka škola hrou, inkluze studentů se specifickými nároky).

Studentské prezentace vykazovali vysokou kvalitu technického zpracování a způsobu prezentace (jazyková úroveň, softskills). Studenti nabídli řadu vlastních videií,
dotazníkových šetření s grafickými výstupy. Učitelské prezentaci nabídly ze zvolených témat celou řadu praktických řešení pro každodenní školní situace.

Součástí partnerského setkání byly i společenské aktivity během společných večeří nebo při prohlídkách města. Tato neformální setkání nabídla celou řadu příležitostí ke sdíleních výstupů získaných z prezentací či o běžném životě školy a souvisejících témat. Z volnočasových aktivit stojí za připomenutí návštěva muzea Hagia Sofia, modré mešity nebo královského paláce. Velmi atraktivní byla také projížďka lodí po kanálu Bospor.

Autorský článek studenta Martina U.:

„Druhý výjezd, tentokrát do Turecka, byl pro mě zážitek stejně jako ten předchozí. Prezentovali jsme možnosti volnočasových aktivit v Boskovicích, ukázali, jak vypadá náš školní den a také navšívili spoustu památek a jiných zajímavých míst. Poznání turecké kultury, zvyků a památek a seznámení se studenty z jiných zemí je určitě zkušenost, za kterou jsem vděčný.“

3. partnerské setkání - Eger (HU), 7. - 11. 5. 2019

Hlavní téma třetího partnerského setkání bylo v případě studentů diskuse o ekologických aktivitách na škole a v jejím blízkém okolí (ve městě). V případě učitelů zazněly prezentace z oblasti rozvoje školských aktivit na témata jako kariérové poradenství, neetické chování žáků, školní kluby a školská rada, podpora zdravého životního stylu a dobrovolnictví.

Z volnočasových aktivit stojí za připomenutí návštěva královského paláce nebo zhlédnutí filmu s anglickými titulky z historie maďarského národa.

Autorský článek studenta Martina Š.

"Jsem toho názoru, že výjezd, jako celek byl zdařilý a trochu nad očekávání. Jsem rád, že jsem měl příležitost se zúčastnit. Namane-li se další taková příležitost, nebudu váhat."

Autorský článek studenky Veroniky K.

"Jsem moc ráda, že jsem mohla být v tomhle projektu a výjezdu. Tento projekt mi dal hodně zkušeností - využila jsem angličtinu, našla nové kamarády a viděla novou zemi a její tradice. Samozřejmě jsem se naučila něco víc o ekologii (naše téma). Opravdu jsem si to užila. Byla jsem moc ráda za lidi, kteří jeli se mnou. Byli jsme skvělá parta a líbilo by se mi jet s nimi znovu. Děkuju za šanci být v tomhle projektu."

4. partnerské setkání - Levice (SK), 22. - 26. 10. 2019

Během setkání jsme se věnovali tématu dobrovolnictví, kterému byly věnovány jak samostatné workshopy, tak i doprovodné aktivity. Účastníci setkání tak byli seznámeni s aktivitami Červeného kříže nebo měli možnost navštívit a zúčastnit se workshopů v denním stacionáři pro osoby s handicapem. Učitelské prezentace byly na témata z oblasti rozvoje učitelských dovedností s tématy jako digitální učební materiály, průběžné profesní vzdělávání nebo alternativní učební metody.

Během volného dne jsme navštívili historická města Kremnica a Banská Štiavnica.

Autorský článek studenta Radka T.

"Myslím, že se jednalo o příjemnou zkušenost. Poznal jsem spoustu skvělých lidí. Měl jsem možnost mluvit a poznat zvyky studentů z jiných zemí. Hlavně jsem měl možnost procvičovat angličtinu a to je pro mě jako studenta velice přínosná zkušenost."

Autorský článek studenta Petr Š.

"Tento projekt byl velmi zajímavý a inspirující. Poznali jsme nové přátele z jiných zemí.  Zúčastnili jsme různých workshopů a výletů. Cesta byla zábavná díky Lukášovi, který mluvil po celou dobu slovensky".

 

Kontaktní údaje

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČO: 00056324
+420 516 426 200